اطلاعات بيشتر
دما : 1 C   رطوبت : 4 %
حداکثر : C   حداقل : C