اطلاعات بيشتر
دما : 3 C   رطوبت : h, %
حداکثر : C   حداقل : C